دیالوگ از واژه ی لاتین dialogos اشتقاق یافته ٬ که Logos به معنای « واژه » یا به عبارت بهتر معنای واژه  است . و dia به معنای از میان و سرتاسر ( Through ) می باشد . ( و مشخصا به معنای دو نیست!) پس دیالوگ بین شماری از مردم برقرار می شود و نه فقط بین دو نفر!

حتی یک فرد می تواند دیالوگ را با روح خود و درون خود نیز داشته باشد.

این است که می گوییم : 

دیالوگ جریانی از معنا است که میان ما و از طریق ما و بین ما جاری می شود!