«ای آفریدگار روشنایی! ای روشنای روشنان! مرا خُرّه‌ی کِیانی و فَرّ نورانی ببخش و خواب و الهامم را به کمال برسان!»

 

همان.