ساراماگو هم درگذشت ...

او با کشور گناه در 1974 آغاز کرد و با قابیل به پایان رسید.

 

پیش از این در بعد کیهانی جایی درباره ساراماگو نوشته بودم. اینک به یادبود او شاید بد نباشد دوباره نگاهی به آن نوشته بیاندازیم.