زشتی‌ها و پلیدی‌ها در رویه هستند نه در اصل و باطن امور. به طبیعت پیرامون بنگرید! ترکیب رنگ‌ها و برگ‌ها یادآور ترکیب کنش‌های انسانی با روی‌کردهای مختلف است. در آن سیاهی هست، سپیدی نیز هست، رنگ شاد و نشاطآور هست، تیرگی و غم‌افزایی نیز هست. میوه‌ها نیز همواره شاداب نیستند.

اما رنگ‌ها عارضی هستند، برگ‌ها و میوه‌ها پدیداری هستند و از بنیان و خاستگاه دیگری بروز می‌کنند. همه چیز از دانه‌ای، از اصلی یگانه آغاز می‌شود: اصل شکوفایی و باروری و رشد و کمال.

گوهر زندگی واحد است و از مهر، از اصلی یگانه آغاز می‌شود. باطن امور یا همان خاستگاه ناب وجودْ سراسر زیبایی و پاکی‌ست. چشم باطن چشمه‌ی نیکی را می‌بیند تا نهاد انسانی را از آن سرشار کند برای زدودن پلشتی‌هایی که چون لکه‌هایی سیاه پیرامون ما را فراگرفته‌اند.