بار خود بر کس منه بر خویش نِه

سروری را کم طلب درویش به

آن‌که از دادش نیاید هیچ بد

داند و بی‌خواهشی خود می‌دهد  (328 و 337- 6)