می رسد ایام شاد و نوبهار دلنشین
سبز کن هم چهره هم دل در نکوگشت زمان

گل بروید در میان دشت و سرما نرم نرم
می رود جان را کند گرم آفتاب مهربان

 

برای همه شما عزیزانم سالی خوش و پربرکت آرزومندم.