رویاهای من

 

آموخته‌ام که واقعیت

در بیداری رخ می‌دهد

نه در خواب.

دانش است که حکم می‌راند

در مُلک چیستی.

 

واقعیت در چیست؟

در پاسخی به چیستی؟

یا در آن‌چه هستم و هستی؟

 

رویاهای من از مرزهای واقعیت درمی‌گذرند،

و این چیستی‌ ناقص را در آنچه هستم غرق می‌سازند.

 

بیداری من خوابی‌ست

که به نشانه آمده بود.

 

گرچه دورند و گاه تعبیرناپذیر،

من رویاهایم را دوست می‌دارم...

/ 1 نظر / 40 بازدید
مستانه

من هم رویاهایم را دوست می دارم...[لبخند]