در باب جهل و نیاز (ادامه)

 

جهل را کس نیست فارغ در اساس

در دو حالت شد نمایان جهل ِ ناس

جهل یا در اُمِی و عامی بود

جهل عامی جهل خوش‌نامی بود

جهل دیگر جهل ِ دید است و تمیز

ظلمتی با روشنایی در ستیز

مرد امّی علم دارد علم ِ راز

دانش ِ عشق و تب و سوز و گُداز

مهربان‌روی و فتاده سر به پیش

علم او حاضر به نزد نفس خویش (315)

علم ِ حاصل نزد او بیگانه شد

چون ره حکمت زد و فرزانه شد [این دو بیت اشاره به علم حضوری و حصولی و تمایز میان آن دو دارد.]

چون درختی بین وجودش را ز علم

می‌دهد بار گران با صبر و حِلم

میوهٔ دیگر دهد بار آن شجر

خاک و آب و آفتابش در حَضَر

آب شفاف خرد پای نهال

شاخ و برگش می‌برد سوی کمال

نور عالم‌تاب ایمان در بَرَش

میوهٔ ایقان برآرد بر سرش (320)

گرمی حقّ یافته در تار و پود

سبزی‌اش پیوسته با سبز وجود

ظاهری اِستاده، پویا در ضمیر

شاخه‌ها افتاده، جانش در اثیر

آن الف‌دان را درختی هست نیز

ریشه‌اش سست است و ساقش برگ‌ریز

خیزش توفان تندی سهمناک

می‌کَنَد آن ریشه را در جا ز خاک

هر درختی را بقا در ریشه است

ریشه اهل خرد اندیشه است (325)

جهل چون بادی که ریشه برکَنَد

تیشه بر بنیان اندیشه زَنَد

گر صبوری رفت و زایل شد خرد

جهل آن اندیشه هر سو می‌برد

ابر تردید آورد توفان جهل

نور ایمانت بپوشاند چه سهل

ریشه را برگ و بر و سر یار نیست

عقل ِ خط‌خوان را دلی هشیار نیست

آن درخت سست‌پای تن‌نحیف

حاصلش پوچ است و بنیانش ضعیف (330)

حاصل و مقصود و محصول و ثمر

شد پدیدار از دل صاحب‌نظر

بی‌نظر بی‌مایهٔ دریوزه‌خو

در نیاز افتد پی هر رنگ و بو

در نیاز افتد نیاز مال و جاه

سرنگونش بین فتاده قعر چاه

در نیاز افتد ز خواریّ ِ بدن

هم‌چو حیوانی بپردازد به تن

در نیاز افتد به تاییدات ِ چشم

زاید از آن رنج و نفرت، کین و خشم (335)

هان کنون بشنو تو ای باطن‌گریز

تا به کی خواهی کنی با حق ستیز؟

می‌کنی نیکی برای امر حق

یا قبول مردمان چانه‌لق؟

در جدایی ماندی و دل‌خستگی

یا شکستی حلقه وابستگی؟

خسته‌ای از مکر نفس و خُلق بد

یا که بخت بد چه آوَرد و چه زد؟

می‌نگاری نقش دل بر لوح دهر

یا شوی تسلیم چرخ بخت و بهر؟ (340)

در نیازی چشم سوی روزگار

هم‌چو طفلی در پی آموزگار

طفل دانا با دُرُشتی سر کُنَد

مشق نابنوشته اش از بر کُنَد

...

/ 6 نظر / 5 بازدید
عارفه

بسیار عالی

ط.

اوایلی که با بعد کیهانی آشنا شده بودم، حدود چهار پنج سال پیش، یک واژه‌نامه داشت که وقتی می خواندمش چیز زیادی دستگیرم نمی‌شد، یکی از این واژه‌ها هم "خرد باطنی" بود. این مصرع "آب شفاف خرد پای نهال" به یادم آورد که خواندن اینجا، واژه‌هایی را به مرور زمان برایم معنی‌دار کرده به‌گونه‌ای "پویا در ضمیر"....

سلام

آمدن نیاز در پی جهل در این ابیات هنرمندانه بیان شده و پیوستگی این دومعنی و ارتباط آنها خیلی تامل برانگیز است. حاصل و مقصود و محصول و ثمر شد پدیدار از دل صاحب‌نظر بی‌نظر بی‌مایهٔ دریوزه‌خو در نیاز افتد پی هر رنگ و بو

سلام

خداوند هر کسی را در متنی و فضایی آفریده و زمین پر است از فرهنگها و شیوه های زندگی خیلی متفاوت. ولی بی نیازی -نه از آن نوع که حاصل دارایی مالی و رفاهی و فضای پیرامونی موافق و مطلوب بلکه بی نیازی که اهل نظر دارند- اساساً به فضاها و فرهنگها و محیط زندگی بستگی ندارد. اهل نظر از محصول و ثمره ی بصیرتشان بهره میگیرند که راضی و بینیازشان میکند. البته ایشان نیازشان چیزی است که تامل درونی و خرد باطنی تامینش میکند و نیازهای دیگر که برای تامینشان شرایط محیط و فضای فرهنگی و ... باید مطلوب شود تا برآورده شوند همواره موجب سرخوردگی دلسردی و رنجش و عصبانیت ما میشوند زیرا دنیای بیرون سر این ندارد که نیاز ما را برآورده کند و ما در موقعیتی نیازمند و اسیر شرایط قرار داریم. شاید این معانی به تعبیری ما را فرا میخواند به اینکه نگاهمان را از توجهِ "خارج از توازن" به بیرون و شرایط پیرامون معطوف کنیم به اصلاح فردی و رشد درونی و باطنی و کسب بصیرت و حکمتی که در زندگی بهترین راهنماست.

واله

مرد امّی علم دارد علم ِ راز دانش ِ عشق و تب و سوز و گُداز حاصل و مقصود و محصول و ثمر شد پدیدار از دل صاحب‌نظر سخنورانه و زیبا بود ابیاتتان. باز هم تشکر [گل]

فاطیما

یارب!نظرتوبرنگردد/برگشتن روزگارسهل است/. عالی بود.ممنون[چشمک]