زبان پر ز گفتار و دل پر دروغ ...

دلت جادوی را چو سرمایه گشت

سخن بر زبانت چو پیرایه گشت

زبان پر ز گفتار و دل پر دروغ

برِ مرد دانا نگیرد فروغ    (فردوسی)

 

 

دروغ گاه بر زبان می‌آید و دل با آن همراه است. گاه نیز بر زبان می‌آید و دل با آن همراه نیست. آدمی با این زبان کژ و دلِ صادق راه صلاحش نزدیکتر است.

و اما دروغی که دل بر آن آگاه است و زبان جور دیگر می‌گوید. بدترین و ناپسندترین نوع دروغ همین است. زیرا با ریا نیز درآمیخته. چنین فردی ساحری را می‌ماند که هرکه به او نزدیک شود، آتش فتنه در درونش شعله گیرد. پس فقط باید از او گریخت و بس!

 

/ 0 نظر / 103 بازدید