خاکی که نصیب آمد از جور فلک ما را ...

 

آسمان می‌بارد، زمین می‌روید. می‌شود که آسمان ببارد و زمین نروید؟ آری! خاک همیشه گل و سبزه نمی‌دهد، سیل می‌شود و ویرانی به‌بار می‌آورد.

در ما نیز همین است. چه بسیار که محبت می‌کنی، ویرانی نصیبت می‌شود.

/ 0 نظر / 51 بازدید