از کشف المحجوب

مردمان اندر ادب سه قسمت‌اند: یکی اهل دنیا که ادب به نزدیک ایشان فصاحت و بلاغت و حفظ علوم و سَمَرهای ملوک و اشعار عرب است و دیگر اهل دین که ادب به نزدیک ایشان ریاضت نفس و تأدیب جوارح و نگاه‌داشت حدود و ترک شهوات است و سه دیگر اهل خصوصیت‌اند که ادب به نزدیک ایشان طهارت دل بُوَد و مراعات سرّ و وفا کردن عهد و نگاه داشتن وقت و کمتر نگریستن به خواطر پراکنده و نیکوکرداری اندر محل طلب و وقت حضور و مقام قرب.
هُجویری، کشف المحجوب
/ 0 نظر / 90 بازدید