سوختگان

بعضی گویند: شمع از بهر آن گریَد که آتش هم‌خانهٔ او شده است و بعضی می‌گویند: از بهر آن می‌گرید که شهد شیرین از خانهٔ او رفته است. 
او به زبان حال می‌گوید:
حال شب‌های مرا همچو منی داند و بس! 
تو چه دانی که شب سوختگان چون گذرد؟
مولانا، مجالس سبعه
/ 0 نظر / 90 بازدید